جنتی، مرگ خواهی، مرگ پرستی

بدست KT

جنتی مرد یا نه، کما رفته است یا نه، بمیرد یا نه. به هیچ کس ارتباطی ندارد چرا که جنتی عمر و زندگی اش را از من و شما نگرفته که بخواهد با اراده ی من و شما هم آن را پس بدهد و بگیرد. در واقع، این عطش مرگ خواهی، یک معضل است که باید آن را ریشه یابی کرده و آن را حل کرد وگرنه دردی از ما تسکین نمی دهد که هیچ، دردهای ما را افزایش می دهد.

نظام اسلامی در ایران جرم و جنایت های زیادی مرتکب شده است. نظام شاه هم مرتکب شده بود اما آن موج نفرت از سلطنت و سلطنت طلبی و شاه دوستی و شعارهای پوچ فقیر و غنی در زمان انقلاب، موج نفرت عظیمی به بار آورد که نتیجه اش شد اعدام ها، زندان ها، تبعیدها، فراری شدن ها و خانواده ها و بازماندگانی که تا بن دندان از نظام اسلامی و دینی تنفر دارند.

قبل از آن هم همین داستان بود، بعد از آن هم همین طور. بعد این نظام بود که نه یکی و دوتا که اعدام های دسته جمعی کرد. از آن هم موج دیگری از نفرت پدید آمد.

مشکل گیرافتادن در دام نفرت این است که اول از همه، از خود آدم تغذیه می کند. نفرت در وجود و روح آدمی، از تمامی دار و ندار انرژی تغذیه می کند و تقریبا جایی برای هیچ چیز نمی گذارد. از روحی که در آن تنفر لانه کرده، همه چیز می شود ساخت. تروریست، بمبگذار انتحاری، دزد، شارلاتان، خائن و دروغگو.

اگر واقعن قرار است چیزی درست شود، باید بنیان های آن را درست گذاشت. مخالفت با نظام و یا انتقاد به آن کار اشتباهی نیست، اگر نظام کاری می کند هر حرفی یا حرکتی یا انتقادی تبدیل به تخم نفرت شود، این دستپخت نظام است چرا که تا وقتی قرار بر این باشد، نظام به جای خود باقی است. نظام در نام اسلامی که شلاق و شیشه نوشابه و پتک و جوخه اعدام و چوبه ی دار و حکم سنگسار در دست دارد، درهای باغ نفرت را باز کرده تا از آن بهره ببرند چون در نهایت این باغ نفرت نظام است که به آنها سود می رساند.

ضمن این که هرگونه پریدن روی گزینه ی نفرت، راه میان بر است. خیلی راحت می شود در صورت کوچکترین مخالفت با خواسته ها، به تندی و نفرت و مرگ خواهی روی آورد در واقع خیلی راحت است. اگر در هر مجموعه ی کاری که بیست نفر حتی در آن کار می کنند با کوچکترین مسئله یا مشکلی همه بخواهند بزنند و بکشند و خراب کنند، یک خانواده سه نفری را هم نمی شود اداره کرد چه برسد به یک اداره، یک بخش، یک استان، یک دولت و یک کشور.

به همان نسبت که با مرگ خواهی برای جنتی مخالفم، به همان نسبت با مرگ خواهی برای اسراییل مخالفم. طبق حتی همین قوانین شرعی و اسلامی، روزی رسان اگر خداست و او روزی بنده اش را می دهد، آن یهودی هم که در اسراییل زندگی می کند هم بنده ی خداست و روزی خود را از خدا می گیرد. مرگ خواهی چیزی به ما اضافه نمی کند، از ما خیلی چیزها کم می کند. جنتی جرم و جنایت به اندازه کهکشان راه شیری هم که مرتکب شده باشد، ما نباید قاضی باشیم و نه جلاد. باید محکمه ای بسازیم و مجموعه قوانین مدونی داشته باشیم و جنتی را به دستگاه قضاوت بسپاریم. اگر روی موج نفرت سوار شویم، امروز برای جنتی و خامنه ای و احمدی نژاد مرگ می خواهیم، فردا برای موسوی و خاتمی و کروبی و تا چشم برهم بگذاریم، کس دیگری جایی نشسته و برای ما مرگ می خواهد.

42-24099851

Death waiting at the bus stop, By: Harry Briggs

Advertisements