موش در آشپزخانه

بدست KT

در یک آشپزخانه خیلی ها کار می کنند و در بیرون از آشپزخانه هم همین طور. از کسی که مواد اولیه را می خرد و می آورد تا آن که می شورد و تمیز می کند و خشک می کند و خرد می کند، تا آشپز یا آشپزهایی که می پزند تا آنها که می کشند و تزیین می کنند و آنها که سر سفره یا سر میز می برند، همه در آن نقش دارند.

آشپزخانه موش هم دارد. موش کارش زندگی راحت در آشپزخانه است. چون همه چیز تمیز است و آماده. هیچ چیز سمی وجود ندارد. به شکل غریبی هم همه چیز در دسترس است. فقط کافی است موش اراده کند و وقت شناس باشد.  وقت هایی هست که موش فقط می آید که بخورد. بعد موش می آید و خانواده اش را با خود همراه می آورد. و بعد می آید هم می خورد و هم می برد که انبار کند.

در یک آشپزخانه، موش هایی هم هستند که کارشان این است که غذایشان را بیایند بدزدند و ببرند بالای ورودی اتاق پذیرایی بنشینند و بخورند و بگویند اه اه چه بدمزه است، یا اه اه چرا نمکش کمه، یا اخ و تف چرا این قدر شوره، یا تف تف چرا شیرین شده، یا اوغ چرا ته گرفته یا تف تف تف بی مزه است، یا اوهو آشپز را نگاه کن چه شکمش قلمبیده است، یا اون یکی آشپز رو نگاه کن چشماش ورقلمبیده است یا این آشپز رو از کجا آوردن و همین طور ادامه دار غر بزنند و غر بزنند و نق بزنند و غر بزنند.

جمعی که غذا را می دزدند و همه اش مشغول ایراد گرفتن هستند،زیاد شده است. از وقتی این موش ها دولت تشکیل داده و بیانیه و فتوا صادر می کنند و حتی در جمع خود فمینیست و کاریکاتوریست و البته خیلی ایست و ایسم دیگر هم دارند، به نظر رویه حاکم می آیند. جمع این موش ها زیاد شده است. چاره این موش ها با مرگ موش نیست. چاره این موش ها آشپزخانه ای است که کارش را خوب انجام دهد و کسانی که آگاهی کافی نسبت به غذایی که سرمیزشان گذاشته می شود داشته باشند. در نتیجه نباید به موش های پر افاده و پر مدعا که از خون دیگران تغذیه می کنند و از مرده بالا می روند تا خود را بالا بکشند، نه جواب داد و نه به آنها پرداخت. مشکل ما آن آشپزخانه است که در دست نااهل افتاده و کسانی که بدون آگاهی هر غذایی را جلویشان بگذارید، به موش های پرافاده و زالو صفت نگاه می کنند تا ببینند آنها چه می گویند.

02

By: Marc Da Cunha Lopes

Advertisements