راز بی اخلاقی

بدست KT

این مطلب پیش از این در چند وبلاگ و سایت منتشر شده ولی خواندن دوباره و چند باره ی آن خالی از لطف نیست.

«خواجه نصير الدين» دانشمند يگانه ی روزگار در بغداد مرا درسی آموخت که همه ی درس بزرگان در همه ی زندگانيم برابر آن حقير می نمايد و آن اين است :

در بغداد هرروز بسيار خبرها می رسيد از دزدی، قتل و تجاوز به زنان در بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود . روزی خواجه نصير الدين مرا گفت می دانی از بهر چيست که جماعت مسلمان از هر جماعت ديگر بيشتر گنه می کنند با آنکه دين خود را بسيار اخلاقی و بزرگمنش می دانند ؟

من بدو گفتم : بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسيار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم .

خواجه نصير الدين فرمود :

ای شيخ تو کوششها در دين مبين کرده ای و اصول اخلاق محمد که سلام خدا بر او باد را می دانی. و همانا محمد و جانشينانش بسيار از اخلاق گفته اند و از بامداد که مومن از خواب بر می خيزد تا هنگامی که شبانگاه با بانويش همبستر می شود، راه بر او شناسانده شده است.

اما چه سری است که هيچ کدام از ايشان ذره ای بر اخلاق نيستند و بی اخلاق ترين مردمانند و آنکه اخلاق دارد نه از مسلمانی اش که از وجدان بيدار او است.

من بسيار سفرها کرده ام و از شرق تا غرب عالم و دينها و آيينها ديده ام. از «غوتمه» ( بودا ) در خاورزمين تا «مانی ايرانی» در باختر زمين که همانا پيروانشان چه نيکو می زيند و هرگز بر دشمنی و عداوت نيستند.

آنها هرگز چون مسلمانان در اخلاقشان فرع و اصل نيست و تنها بنيان اخلاق را خودشناسی می دانند و معتقدند آنکه خود بشناسد وجدان خود را بيدار کرده و نيازی به جزئيات اخلاقی همچون مسلمانان ندارد.

اما عيب اخلاق مسلمانی چيست ای شيخ ؟

در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند , آن فرمان « اما» و «اگر» دارد.

در اسلام تو را می گويند:

دروغ نگو … اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نيست.

غيبت مکن … اما غيبت انسان بدکار را باکی نيست.

قتل مکن … اما قتل نامسلمان را باکی نيست.

تجاوز مکن … اما تجاوز به نامسلمان را باکی نيست.

و اين «اماها» و «اگرها» مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود ديگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نيز از خود راضی و شادمان می بيند.

و راز نابخردی و پستی مسلمانان در همين است ای شيخ.

از اسرار اللطيفه و الکسيله

MEAT_GRINDER___Honey_Pie_by_randis

Meat Grinder, By: Randis Albion

unholy_by_Kyle_Anderson

Unholy, By: Kyle Anderson

Advertisements