واهمه از هر چیز نامقدس

بدست KT

زمان که شروع شد، من این جا بودم،

همه را به چشم دیدم،

یک دستش چوب جادو به دست داشت،

من همانم که یحیی دید،

من همواره تغذیه می کنم تا بردگان ستایشم کنند،

بسیار زاییده ام، و من را در اشکال مختلف همه جا می توان دید.

تاج بر سر مسیح گذاشتم، خودم به صلیبش کشیدم،

و هنوز شما باورم ندارید.

من همه شاهانم، تمام ملکه ها،

هرچیز که مقدس نباشد، برای من واهمه ای مرگ آور است.

من پس مانده و مدفوع تمامی گونه های حیاتم،

و همه شما هنوز در کف من مانده اید.

حضورم را یک پیامبر پیشگویی کرده بود،

و از فراز و فرودم گفته بود.

جان لنون عقده ای ام می کند،

مارکس ابرازم می کند.

من حشره ای درون دل های تاریکم،

که بر روی بمب اتم سوارم،

تا برای جنگ آخرالزمان کور و نابینایتان کنم.

این من هستم، این منم، این کار من است.

Download this MP3 – (Right Click)

I WAS HERE when time began
I was in them all
A wicked one magician’s hand
I’m what John had saw
I’m a thing that lives and breathers
With slaves to worship me
There are many that are born of me
Anytime there are many me’s
Crowned messiah, I crucified him
And still ya don’t believe
I am Kings – I am queens
Unholy terrors me
I’m the feces of the species
Still you’re all in awe
I’m something a prophet saw
Hister with a rise all fall
Obsessed with Lennon
Manifested Marx
I’m incest in the hearts of dark
I’m riding on some atomic bomb –
To blind you all into King-dom-come–
I am – I am – I am – I am

Unholy - by:Kyle Anderson

Advertisements