لذت یکی، رنج دیگری

بدست KT

چند پسربچه مشغول بازی در کنار برکه ای بودند که توجهشان به قورباغه هایی که در آب شنا می کردند، جلب شد. تصمیم گرفتند با سنگ قورباغه ها را هدف بگیرند و قورباغه های مرده، روی آب شناور می شدند.

یکی از این قورباغه ها پیش از مرگ، سر از آب بیرون آورد و فریاد زد:

دست نگه دارید. آنچه برای شما بازی است، معنایش برای ما مرگ است.

آنچه برای یکی لذت باشد، ممکن است رنج دیگری را به بار بیاورد.

42-22223929

Advertisements