نادان

بدست KT

فکر نمی کردم درصد شعور و آگاهی ات در این حد باشد و از این که زودتر به این نتیجه رسیدم، به خودم مغرورم. آمدم نادانی و حماقتت را جواب گویم، اما دیدم سگ جاهل و هار اگر کف به دهان آورد، مقابله به مثل کردن مانند خود را پایین آوردن است. در جریان مطالعه هم حضرت زرتشت کمک کرد و گفت:

در انجمن نزد مرد نادان ننشین که تو را نادان ندانند،

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز.

راست می گوید. تو در همان فاضلابت زندگی کن و زندگی سرتاسر دوروی و ریایت را پیش ببر. تا دهان مرد بسته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. یک بار هم مسئله ای خصوصی مطرح شده بود و مظلوم نمایی و نامردی ات را عمومی کردی که گویی برایت رویه شده است.

شعور ناداشته ات را ببر و به تظاهرات جاهلانه ات ادامه بده. خیلی ها فکل کراوات و روشنفکر ظاهرند، کافیست دهان باز کنند که کردی. از این که خیلی زود این کراهت باطنت را دیدم، به خود می بالم. درک خوش بگذرد.

از این حرف ها بگذریم، شب کریسمس است. عید تمامی دوستانی که این شب را عید می گیرند، مبارک باشد. با آرزوی فرسنگ ها خوبی و خوشی و سلامتی و تندرستی و شادابی.

این هم هدیه برای دوستان و نیز آن متظاهر ذلیل که امیدوارم زودتر بزرگ شود و از کله خامی نجات یابد.

42-20902857

Advertisements