راه هسته ای شدن از اورشلیم می گذرد

بدست KT

مشروعیت جایی نمی فروشند؟ همه چیز خریدنی است، مگر می شود نباشد. بروید پیداش کنید. ما که سالانه میلیاردها کیلومتر اختراع می کنیم. هسته ای شده ایم، برای بحران های جهانی برنامه داریم. اوباما رو هم که بوس می کنیم.

خبری نشد از این مشروعیت؟ تعلیق می کنیم. قطار هسته ای یادتان هست که ترمز و فرمان هم نداشت؟ چینی اش را خریده ایم. هم ترمز دارد هم به خواب می رود و هم فرمان خودزنی اتوماتیک را اجرا می کند.

مشروعیت؟ با آمریکا مذاکره می کنیم.

خبری نشد؟ با اسراییل مذاکره می کنیم. اصلا راه مشروعیت از اورشلیم می گذرد. (درگوش: قربان بیت المقدس)

می زنیم. می کشیم. تجاوز می کنیم. مذاکره می کنیم. کوتاه می آییم. همه چیز می دهیم.

از مشروعیت خبری نشد؟

42-23173902

Vanquished by Gustave Dore :An illustration of Satan vanquished from a 19th-century edition of Paradise Lost by John Milton. Satan turns from his fight with Gabriel and 'with him fled the shades of night' (Book IV, line 1015).