قدیس قلابی

بدست KT

موسیقی را بعضی ها از یک محدوده مشخص انتخاب می کنند برای گوش دادن. در هیچ حالتی هم این مرز را نمی شکنند اما باور دارم که موسیقی از هر نوعی که باشد اگر خوب ساخته شده باشد، زمان خودش را دارد. بعضی موسیقی را به عنوان همدم خود گوش می کنند. تا چیزی که می خواهند بشنوند را بشنوند، بدون این که زیاده شنیده باشند.

این موسیقی را از این جا می توان گوش داد یا دانلود کرد، متن را هم ترجمه می کنم و ویدیو را هم می گذارم. شاید خوشتان آمد. به نظرم آمد زمانش الان است. کمی هم یادآور ناتانائیل هاوثورن و اثر درخشانش، داغ ننگ است.

42-21522816

*** Halo – By: Machine Head***

هاله ی قدسی

ندا می آید، حاضرید محلق شوید؟

حالا زمانی است که دست به رزم ببریم، کنار آمدن به سر آمده است.

این آسمان تیره ی دل است که برای اتحاد غم ها می خواند.

نور قدسی بر فراز نابودی ما،

پیروی از خدایی به غایت نابینا،

پژمردگی در میان بیماریشان،

قبول نکنید آشغالی که به خوردتان می دهند.

این حق زندگی است و نه قانون به حق بودن دین.

این چاقوی سقط جنین است، که رحم توطئه ی دین را نشانه گرفته است.

پس چشمانت را بگشا و ببین، این را:

نور قدسی بر فراز نابودی ما،

پیروی از خدایی به غایت نابینا،

پژمردگی در میان بیماریشان،

قبول نکنید آشغالی که به خوردتان می دهند.

زمان فرا می رسد، نوبت ما هم می شود،

زمان آن حالاست، حالا زمان ماست.

و من دیگر کرنش نمی کنم.

نور قدسی بر فراز نابودی ما،

پیروی از خدایی به غایت نابینا،

پژمردگی در میان بیماریشان،

قبول نکنید آشغالی که به خوردتان می دهند.

دیگر با حرف نمی شود ما را خر کرد.

دیگر عبادتی در کار نیست،

لدتی دیگر در کار نیست،

تا زمانی که رفته باشی، مرده باشی.

رفته باشی،

به درک.

This is a call to arms,
Will you stand beside me?
This is our time to fight
No more compromising
And this blackened heart will sing
For sad solidarity

Halo over our demise
Following a god so blind
Sallow in their sickening
Swallow not, the shit they feed

This is a right to life,Not the Religious Right’s act
This is abortion’s knife,
Aiming at the wombs of
The Christian conspiracy
So open thine eyes and see, the

Halo over our demise
Following a god so blind
Sallow in their sickening
Swallow not, the shit they feed

Our time will come, our time will come
Our time is now, our time is now

[Solo: Demmel, Flynn & Demmel]

And I won’t pray for you

Halo over our demise
Following a god so blind
Sallow in their sickening
Swallow not, the shit they feed

The words will never hold us down
Prayers won’t be spared on you
Satisfaction denied
‘Til you’re dead and gone
Gone
Dead and gone!
You’re gone!

Advertisements