آرزوی بد

بدست KT

آرزوی بد، مانند ذره ای باروت است که آتش کوچکی را به بلایی خانمان سوز بدل می کند.

امیدوارم هرچه دودکش و قوری و سماور است، در جنگی نابرابر علیه تو برخیزند.

ملاقه و بشقاب و هاونگ هم همین طور،

برای نبردی تا پای جان، آماده باشند.

باشد که همه هاونگ ها و بشقاب های دور میز،

قندیل ها و سطل ها و هر چه پرتاب کردنی است،

پوستت را بکند، اشکت را دربیاورد،

و نقش زمینت کند.

آن طور که نشود حتی را آب پاکت کرد،

یا با جارو جمعت کرد،

یا نشود از روی دیوار پایینت کشید.

امیدوارم هرچه خدایان و اساطیر هست،

بیاید تا بتوان تو را از این جا کنار گذاشت.

Manx Fairy Tales by Sophia Morrison

757-N-071-Z0365

Advertisements