آقای خامنه ای، دست میرحسین را ببوس

بدست KT

آقای خامنه ای، از زمانی که رهبر شدی شاید این گونه مردم را یکدل ندیده بودی. آقای خامنه ای، پیش از شما آیت الله خمینی بودکه سکرات دیدن همدلی مردم را تجربه کرده بود، ولی شما نه. آقای خامنه ای، شما از وقتی رهبر شده اید، شکاف ها بیشتر شده، دسته و گروه درست شده و خودی و غیرخودی شکل گرفته است.

پیشنهاد می کنم آقای خامنه ای، میرحسین را در اولین فرصت بخواهید و دستش را ببوسید. در خفا البته که برایتان بد نشود یک وقت. اگر می خواهید عمومی هم باشد، دست کم پیشانی اش را ببوسید.

میرحسین موسوی، کاری کرده که این جماعت ایرانی، همه جای دنیا یکصدا می گوید، نه تغییر رژیم، که احقاق حق ما. این ملتی که می تواند در خارج از ایران فحش رکیک نثارت کند، آرام تظاهرات می کند. در ایران هم که معترض، آماده انفجار است، بی سر و صدا، از همه طبقه و جامعه، یکصدا به مدنی ترین شکل ممکن، اعتراض می کند. میرحسین، ملت را همدل کرده است.

آقای خامنه ای، اگر دقیق تر ببینید، غیر از این خوارج دولت فعلی و وابسته هایشان در سپاه و بسیج، کسی دیگر برای شما نمانده. زمان بازگشت شما به دامان ملت است. میرحسین را در آغوش بگیرید و همراهش به میان مردم برگردید.

my president

Advertisements