همیشه به یاد داشته باشیم

بدست KT

1.     با «احمق» بحث نكنيم و بگذاريم در دنيای احمقانه خويش خوشبخت زندگي كند.

2.     با «وقيح» جدل نكنيم چون چيزی برای از دست دادن ندارد و روح ما را تباه مي‌كند.

3.     از «حسود» دوری كنيم چون اگر دنيا را هم به او تقديم كنيم باز از زندان تنگ حسادت بيرون نمی آيد.

4.     «تنهایی» را به بودن در جمعی كه ما را از خودمان جدا مي کند، ترجيح دهيم.

5.     از «از دست دادن» نهراسيم که ثروت ما به اندازه شهامت ما در نداشتن است.

6.     «بيشتر» را بر «کمتر» ترجيح ندهيم که قدرت ما در نخواستن و منفعت ما در سبکباری است.

7.     «کمتر» سخن بگوييم که بزرگی ما در حرفهايی است که براي نهفتن داريم، نه برای گفتن.

8.     از «سرعت» خود بکاهيم، که آنان که سريع تر می دوند، فرصت انديشيدن به خود نمی دهند.

9.     «ديگران» را ببينيم، تا در دام خويشتن محوری، اسير نشويم.

10.   از «کودکان» بياموزيم، پيش از آن که بزرگ شوند و ديگر نتوان از آنان آموخت.

32

Advertisements