حرکت کنید

بدست KT

هم مشکلات زیادند و هم رویاها تازه،

اما جهان منتظر شماست.

 

جرات رویا داشتن، جرات تلاش کردن داشته باشید،

هیچ مقصدی دور  دست نیست، هیچ ستاره ای بیش از حد بالا نیست.

 

فقط حرکت کنید. به حرکت ادامه دهید.

pravs-j-just-get-going 

Technorati Tags:
Advertisements