بیش از این خواهم بود

بدست KT

بیش از تعلق خواهم بود،…حضور خواهم داشت.

بیش از باور خواهم بود،….تلاش خواهم کرد.

بیش از بخشش خواهم بود،…فراموش می کنم.

بیش از آموزش خواهم بود،…انگیزه خواهم داد.

بیش از دستی در کنار خواهم بود،…کمک می کنم.

بیش از خوابی خواهم بود، …کار می کنم.

بیش از دادن خواهم بود،…خدمت می کنم.

pravs-j-i-will-do-more

Technorati Tags:
Advertisements