مرزها را بردارید

بدست KT

شما توانایی هایی دارید که هیچ وقت شاید فکرش را نکرده اید،

کارهایی می توانید بکنید که هیچ گاه شاید به سرتان هم نزده،

 

هیچ حد و مرزی بر خواسته ی شما نیست،

مگر آن که خودتان حد و مرزی برا ی خود قایل شوید.

pravs-j-set-no-limitations

Technorati Tags:
Advertisements